FORRETNINGSBETINGELSER

Kontra Advokater I/S driver advokatvirksomhed som et interessentskab fra adressen Rentemestervej 57, 2400 København NV. Vores CVR-nr. er 43597124. 

Advokaterne hos Kontra Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Kontra Advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos ADIS A/S, Strandgade 4C, 1401 København K. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kontra Advokater uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringens policenummer er: C50613.

Kontra Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Klientkonto
Kontra Advokater har klientkonto i Merkur Andelskasse, kontonr.: 84011610544 (IBAN: DK7084010001610544 – Swift: MEKUDK21).

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Vilkår
Udførelsen af vores arbejde fastlægges sammen med den enkelte klient. Vi er løbende i dialog om, hvordan opgaven skal løses.

Vi udfører opgaven i overensstemmelse med aftalen med klienten og de advokatetiske regler.

Advokaterne hos Kontra Advokater er – som alle danske advokater – underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. 

Du kan læse om de advokatetiske regler og Advokatrådet, som fører tilsyn med reglerne på www.advokatsamfundet.dk. 

Du har også mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28

1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder på https://www.advokatnævnet.dk/

Fakturering
Kontra Advokater afregner som hovedregel løbende rådgivning og løbende advokatopgaver (aconto) månedsvis eller kvartalsvis efter aftale med klienten, men vi er også berettiget til at afregne på et senere tidspunkt.

Vores honorar tillægges moms i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Betalingsfristen er som udgangspunkt 14 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt.