PRIVATLIVSPOLITIK

Kontra Advokater beskytter og behandler vores klienters, modparters, medarbejderes og samarbejdspartneres mv. personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

De persondataretlige regler, som gælder for vores behandling af personoplysninger på nuværende tidspunkt, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Kontra Advokater indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag:

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler Kontra Advokater personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. Kontra Advokater behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Kontra Advokater behandler personoplysninger om deltagere i kurser, undervisning og øvrige arrangementer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller art. 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant kursusmateriale mv.

Kontra Advokater behandler personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Kontra Advokater behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Kontra Advokater behandler tillige CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af medarbejdere og markedsføringsaktiviteter.

Personoplysninger
”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

Behandling
”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, vidner mv. – dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en nogle sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

Videregivelse
Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Sletning 
Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse
• Ret til dataportabilitet
• Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Kontra Advokater
Rentemestervej 57
Telefon: +45 7060 3084
E-mail: kontakt@kontraadvokater.dk

Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk